How it works?

Image

1. Dołącz do nas

Wejdź na stronę internetową lub pobierz aplikację Nextbike i:
 • wybierz opcję REJESTRACJA,
 • wypełnij formularz i zaakceptuj REGULAMIN,
 • potwierdź swój adres e-mail,
 • wpłać minimum 10 zł.
PIN do konta dostaniesz SMS-em.
To wszystko, już możesz korzystać z naszych rowerów!
Image

2. Wypożycz rower

Skorzystaj z aplikacji Nextbike lub karty RFID.

W aplikacji:
 • zeskanuj kod QR na rowerze lub wpisz numer roweru,
 • wybierz WYPOŻYCZ ROWER.
Jeśli dołączyłeś kartę RFID do konta, zbliż ją do czytnika na rowerze (jest na bagażniku).

Wypożyczenie zacznie się wraz z automatycznym otwarciem blokady o-lock (jest na tylnym kole). Podczas zwalniania blokady usłyszysz charakterystyczny dźwięk. Szerokiej drogi!
O-lock się nie otworzył? Spróbuj poruszyć kołem, tak aby szprychy nie blokowały ruchu zamka i skorzystaj z opcji „OTWÓRZ”, dostępnej na aktywnym wypożyczeniu, która ponownie wyślę prośbę otwarcia blokady o-lock.

3. Postój

Potrzebujesz przerwy w wypożyczeniu, a nie chcesz zwracać roweru?
Kliknij i zamknij!
 
W aplikacji Nextbike:
 • kliknij PARKING,
 • przeczytaj komunikat wyświetlany na ekranie telefonu,

Na rowerze zamknij blokadę o-lock (jest na tylnym kole). Teraz możesz odejść od roweru, mając go dalej na koncie. UWAGA! Postój wliczany jest w czas wypożyczenia – Postój NIE jest ZWROTEM roweru.

Gdy będziesz gotowy wznowić użytkowanie roweru, w aplikacji Nextbike:

 • otwórz zakładkę MOJE WYPOŻYCZENIA,
 • wybierz WZNÓW,
 • blokada o-lock otworzy się automatycznie.

4. Rezerwacja

Rezerwacji możesz dokonać poprzez aplikację lub kontakt z BOK. Masz możliwość zarezerwować rower, który jest na stacji lub rower wolnostojący.

Korzystasz z aplikacji mobilnej?
Zaloguj się do aplikacji. Znajdź na mapie rower wolnostojący, który chcesz zarezerwować, kliknij na niego, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Rezerwując rower ze stacji, wystarczy kliknąć na mapie na „pinezkę” symbolizującą stację i dalej postępować zgodnie z wyświetlającymi się komunikatami. UWAGA! Podczas rezerwacji nie następuje przypisanie konkretnego numeru roweru, dlatego jeśli na stacji znajduje się kilka jednośladów, na miejscu będziesz mógł wybrać dowolny dostępny rower. Koszt rezerwacji jest pobierany niezależnie od tego czy dokonasz wypożyczenia.

Swoją rezerwację sprawdzisz w aplikacji w zakładce WYPOŻYCZENIA i na stronie w zakładce REZERWACJE → AKTYWNE REZERWACJE.

Zarezerwowany rower oczekuje na Ciebie maksymalnie 15 minut od momentu dokonania rezerwacji, po czym ona jest anulowana automatycznie, a rower jest udostępniany dla innych Użytkowników. Jednocześnie możesz zarezerwować do 5 rowerów. UWAGA! Rezerwacja jest dodatkowo płatna.
Jak możesz anulować rezerwację?
Rezerwację możesz anulować w ciągu 15 minut.
Korzystasz z aplikacji mobilnej Nextbike? Wybierz MOJE WYPOŻYCZENIA, kliknij SZCZEGÓŁY, a następnie ANULUJ.
Image

5. Zwrot

Opuść blokadę o-lock (jest na tylnym kole). Jest to jedyny sposób na prawidłowe zakończenie wypożyczenia. Rower zwróci się automatycznie po zamknięciu blokady.
Stojaki na stacjach służą jedynie jako oparcie dla rowerów. Rower można postawić obok stojaka, ale trzeba zamknąć blokadę o-lock żeby go zwrócić.

Masz pytanie? Mamy odpowiedź.

OBSŁUGA KONTA UŻYTKOWNIKA

WYPOŻYCZENIE I ZWROT

ROWER ELEKTRYCZNY

INNE

Image

1. Join us

Go to the website or download the Nextbike app and:
 • select REGISTRATION,
 • fill out the form and accept the REGULATIONS,
 • confirm your email address,
 • pay a minimum of PLN 10.
You will receive your account PIN by SMS.
That's all, you can already use our bikes!
Image

2. Rent a bike

Use the Nextbike app or RFID card.

In the app:
 • scan the QR code on the bike or enter the bike number,
 • select BIKE RENTAL.
If you have connected an RFID card to your account, bring it close to the reader on the bike (it's on the rack).

The rental will begin with the automatic opening of the o-lock (it's on the rear wheel). You will hear a distinctive sound when the lock is released. Have a good ride!
O-lock did not open? Try to move the wheel so that the spokes do not block the movement of the lock and use the "OPEN" option available on the active rental, which will again send a request to open the o-lock.

3. Parking

Need a break in your rental and don't want to return the bike?
Click and lock!
 
In the Nextbike app:
 • click PARKING,
 • read the message displayed on your phone screen,

On the bike, close the o-lock (it's on the rear wheel). Now you can walk away from the bike having it still on your account. NOTE: Standing is included in the rental time - Standing is NOT a return of the bike. When you are ready to resume using the bike, in the Nextbike app:

 • open the MY RENTALS tab,
 • select RETURN,
 • o-lock will open automatically.

4. Reservation

You can make a reservation through the app or contact the BOK. You have the option to reserve a bike that is at the station or a free-standing bike.

Are you using the mobile app?
Log in to the app. Find the freestanding bike you want to reserve on the map, click on it, and then follow the prompts.

When reserving a bicycle from a station, just click on the "pin" symbolizing the station on the map and continue to follow the displayed messages. NOTE: During the reservation, a specific bike number is not assigned, so if there are several bikes at the station, you will be able to choose any available bike on the spot. The cost of the reservation is charged regardless of whether you make a rental.

You can check your reservation in the app under RENTALS and on the website under RESERVATIONS → ACTIVE RESERVATIONS.

The reserved bicycle waits for you for a maximum of 15 minutes from the moment of booking, after which it is canceled automatically and the bicycle is made available for other Users. You can reserve up to 5 bicycles at the same time. NOTE: The reservation is subject to an additional fee.
How can you cancel a reservation?
You can cancel your reservation within 15 minutes.
Are you using Nextbike mobile application? Select MY RENTALS, click DETAILS, and then CANCEL.
Image

5. Return the bike

Lower the o-lock (it's on the rear wheel). This is the only way to properly complete the rental. The bike will return automatically when the lock is closed.
The racks at the stations are only used to support the bicycles. You can put the bike next to the rack, but you need to close the o-lock to return it.

Questions & Answers

USER ACCOUNT SERVICE

RENTAL/RETURN

ELECTRIC BICYCLE

OTHER