Pricelist

Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Rodzaj opłat dla roweru standardowego Wartość brutto
    Opłaty za najem i rezerwację rowerów. Wypożyczenie Rezerwacja
Czas Cena Czas Cena
0 – 15 minut 0 zł     0 - 15 minut     0 zł
16 – 60 minut 2 zł
61 – 120 minut 4 zł
121 – 180 minut 4 zł
181 – 240 minut 4 zł
241 – 300 minut 4 zł
301 – 360 minut 4 zł
361 – 420 minut 4 zł
421 – 480 minut 4 zł
481 – 540 minut 4 zł
541 – 600 minut 4 zł
601 – 660 minut 4 zł
661 – 720 minut 4 zł

Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę się sumują.

Rodzaj opłat dla rowerów elektrycznych Wartość brutto
    Opłaty za najem i rezerwację rowerów. Wypożyczenie Rezerwacja
Czas Cena Czas Cena
0 – 15 minut 1 zł     0 - 15 minut     0 zł
16 – 60 minut 3 zł
61 – 120 minut 5 zł
121 – 180 minut 5 zł
181 – 240 minut 5 zł
241 – 300 minut 5 zł
301 – 360 minut 5 zł
361 – 420 minut 5 zł
421 – 480 minut 5 zł
481 – 540 minut 5 zł
541 – 600 minut 5 zł
601 – 660 minut 5 zł
661 – 720 minut 5 zł

Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę się sumują.

Opłaty Dodatkowe 

Opłata inicjalna (jednorazowa i bezzwrotna) 10 zł
Opłata za przekroczenia 12 godzin wypożyczenia dla roweru standardowego 500 zł
Opłata za przekroczenia12 godzin wypożyczenia dla roweru elektrycznego 500 zł
Bonus za przyprowadzenie Roweru (bez względu na typ) do Stacji ŁoKeR 2 zł
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Stacją ŁoKeR w Strefie Użytkowania 10 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie:
Roweru standardowego 3660 zł
Rower elektryczny 8928 zł
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 100 zł
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania 500 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym 600 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) 50 zł
Wykorzystanie Roweru w celach komercyjnych 200 zł

Opłaty dodatkowe sumują się.

Price List and Additional Fees Table

Type of charges for a standard bike Gross value
Bike rental and booking fees. Renting Booking
Time Price Time Price
0 – 15 minutes PLN 0 0 - 15 minutes PLN 0
16 – 60 minutes PLN 2
61 – 120 minutes PLN 4
121 – 180 minutes PLN 4
181 – 240 minutes PLN 4
241 – 300 minutes PLN 4
301 – 360 minutes PLN 4
361 – 420 minutes PLN 4
421 – 480 minutes PLN 4
481 – 540 minutes PLN 4
541 – 600 minutes PLN 4
601 – 660 minutes PLN 4
661 – 720 minutes PLN 4

Charges for each commenced hour add up.

Type of charges for electric bikes Gross value
Bike rental and booking fees. Renting Booking
Time Price Time Price
0 – 15 minutes PLN 1 0 - 15 minutes PLN 0
16 - 60 minutes PLN 3
61 – 120 minutes PLN 5
121 – 180 minutes PLN 5
181 – 240 minutes PLN 5
241 – 300 minutes PLN 5
301 – 360 minutes PLN 5
361 – 420 minutes PLN 5
421 – 480 minutes PLN 5
481 – 540 minutes PLN 5
541 – 600 minutes PLN 5
601 – 660 minutes PLN 5
661 – 720 minutes PLN 5

Charges for each commenced hour add up.

Additional fees

Initial fee PLN 10
Fee for exceeding 12 hours of rental for a standard bike PLN 500
Fee for exceeding 12 hours of rental for an electric bike PLN 500
Bonus for bringing the bike (regardless of the type) to a ŁoKeR Station PLN 2
Abandoning the Bicycle (regardless of the type) outside a ŁoKeR Station in the Use Zone PLN 10
Charge for theft, loss, or destruction of:
A standard bike PLN 3660
An electric bike PLN 8928
Riding a Bike by more people than allowed by the Operator for the type of Bike PLN 100
Abandoning a Bicycle (regardless of the type) outside the Use Zone PLN 500
Leaving a Bike (regardless of type) in a restricted access site PLN 600
Removal of applied safeguards PLN 200
Unauthorized ride PLN 100
Transporting a bicycle by other means of transportation (train, bus, car, etc.) PLN 50
Commercial use of a Bike PLN 200

Additional fees add up.